درباره

شرکت تعاونی مسکن

کارکنان قطارشهری مشهد

تاسیس: 1392

 

اعضاء این تعاونی کارکنان شرکت قطارشهری و بهره برداری قطارشهری مشهد می باشند.

اهداف تعاونی:

1-     ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی و کمک به تحقق اهداف بخش تعاون

2-     تامین نیاز مسکن اعضا

موضوع فعالیت

1-     تهیه زمین مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا

2-     خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir