بهای تمام شده واحدها مربوط به انتهای سال 1402 در سایت بروزرسانی گردید.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir