فرایند انتخاب و اختصاص واحدها

تاریخ/ساعت24 شرح عملیات حداقل موجودی جهت اختصاص واحد
07-04-1401 شروع فرایند انتخاب و اختصاص واحدها - کلیه اعضایی که مایل به تحویل گیری واحدها می باشند موظفند تا 15-04-1401 یک بار در انتخاب واحد شرکت نمایند.  
15-04-1401 ادامه فرایند اصلاح و ویرایش واحدها، صرفا برای اعضایی که یک بار تا این تاریخ انتخاب واحد کرده باشند. بعد از این تاریخ، بقیه اعضا اجازه انتخاب واحد را نخواهند داشت.  
25-04-1401 مسدود شدن انتخاب واحد - کلیه واحدهای اختصاص یافته به اعضا (رنگ سبز) قفل خواهد شد و تحویل گیرندگان موظفند تا تاریخ 01-05-1401 کل مبلغ بهای واحد را تسویه نمایند. 90 درصد بهای واحد
01-05-1401 تحویل واحد به تحویل گیرندگان. اعضایی که واحد به آنها اختصاص یافته (رنگ سبز) موظفند تا این تاریخ 100 درصد بهای واحد را پرداخت نمایند.
در صورتی که فردی نتواند کل مبلغ واحد را تسویه نماید از فرایند تحویل گیری بلوک 12 خارج شده و مستلزم پرداخت جریمه به دلیل ایجاد نابسامانی در فرایند اختصاص واحدها، خواهند شد.
100 درصد بهای واحد1. از تاریخ 07-04-1401 تا تاریخ 15-04-1401 زمان انتخاب واحدهای بلوک 12 می باشد. بعد از تاریخ 15-04-1401 تا تاریخ 25-04-1401 امکان ویرایش انتخابها صرفا برای اعضایی فعال می باشد که تا قبل از 15-04-1401 در انتخاب واحدها شرکت کرده باشند.
2. هر یک از اعضاء با هر رتبه ای می توانند در انتخاب واحدها (مربوط به بلوک 12) شرکت کنند. لذا در صورتی که افراد متقاضی که اولویت بالا دارند و الزاماً خواهان دریافت واحد آپارتمانی از بلوک 12 می باشند حداقل تعداد انتخابشان باید بیشتر از رتبه اولویت بندیشان و حداکثر تا 15 واحد باشد. بدین ترتیب در صورت داشتن حداقل موجودی ، حتماً یکی از انتخابهایشان به آنها اختصاص می یابد.
3. از جهت اینکه اعضا بدانند احتمالا در لیست 15 نفره تحویل گیرندگان هستند یا خیر و بتوانند برای جبران مابقی قیمت واحد انتخابی خود، برنامه ریزی نمایند لذا اعضایی که تمایل به تحویل واحد از بلوک 12را دارند موظفند تا تاریخ 15-04-1401 حداقل یک بار در سایت انتخاب های مورد نظر خود را انجام دهند. از این تاریخ به بعد عملیات انتخاب و ویرایش واحدها ، صرفا برای همین اعضا امکان پذیر خواهد بود.
4. با توجه به اینکه موجودی فعلی افراد در سایت شامل قسط های پرداختی زمین و حق عضویت نیز می باشد لذا کل مبلغ موجودی افراد منهای قسطهای پرداختی بابت زمین و حق عضویت، موجودی نهایی مشارکت در ساخت تلقی می گردد.
5. ساعت 24 مورخه 25-04-1401 زمان مسدود شدن سیستم و اختصاص واحدها به متقاضیان واحدهای بلوک 12 می باشد. این سیستم به صورت نرم افزاری از طریق سایت و با در نظر گرفتن موارد زیر اختصاص واحد را انجام می دهد و در تاریخ عنوان شده انتخاب واحد مسدود می گردد و عملیات انتخاب و یا تغییر واحدها بسته خواهد شد.

1-5. رتبه افراد
2-5. اولویت واحدهای انتخاب شده توسط افراد
3-5. دارا بودن حداقل 90 درصد بهای تمام شده واحد انتخابی
6. متقاضیانی که واحدی به آنها اختصاص یافته موظفند حداکثر تا تاریخ 01-05-1401، ده درصد باقیمانده مبلغ علی الحساب بهای تمام شده واحد را تسویه نمایند .
7. مبلغ علی الحساب بهای تمام شده ساخت واحد، به غیر از هزینه نصبیجات (از جمله کابینت، اشکاف، شیرآلات، لوازم برقی، رادیاتور و کولر) که به عهده و سلیقه تحویل گیرنده است، می باشد.
8. بعد از اختصاص وادها که 15 تحویل گیرنده ی واحدهای بلوک 12 مشخص شدند ، دو نوع سود مشارکت در ساخت برای هر تحویل گیرنده محاسبه می گردد و به صورت بستانکاری یا بدهکاری برای کل اعضا منظور می گردد که در صورت ثبت بدهکاری برای تحویل گیرندگان، موظفند حداکثر تا تاریخ 01-05-1401 تسویه نمایند. این مبلغ (سود یا زیان) قبلا به صورت حدودی حساب شده و در حسابتان قرارگرفته است لذا بعد از تحویل بلوک مجددا محاسبه می گردد.
1-8. محاسبه بستانکاری مربوط به سود حاصل از برداشت هزینه های غیر مرتبط و مشترک با بلوک 12از تحویل گیرنده:
1-1-8. در هر پرداختی بابت هزینه های غیر مرتبط با بلوک 12 سهم تحویل گیرنده از پرداخت مورد نظر محاسبه می گردد و سود مشارکتی که تحویل گیرنده در آن داشته و طبیعتاً به او پرداخت نگردیده محاسبه شده و بصورت بستانکاری برای وی در نظر گرفته می شود.
2-1-8. در هر پرداختی بابت هزینه های مشترک با بلوک 12، سهم هر یک از اعضاء مشخص می گردد. در صورتیکه از تحویل گیرنده برای پوشش هزینه مربوطه بیشتر از سهمش برداشت شده باشد سود آن تا زمان جبران هزینه مربوطه توسط دیگر اعضاء محاسبه و بصورت بستانکاری برای وی در نظر گرفته می شود.
2-8. محاسبه بدهکاری مربوط به سود حاصل از برداشت هزینه های مرتبط با بلوک 12 از دیگر اعضاء:
1-2-8. در هر پرداختی که بابت هر بلوک انجام گرفته به دلیل اینکه تحویل گیرندگان آن بلوک مشخص نبودند طبیعتاً هزینه آن از کل اعضاء برداشت و سود بانکی کل اعضاء تحت تاثیر قرار گرفته است. در این سیستم و در زمانی که 15 نفر تحویل گیرنده آن بلوک مشخص شدند، سود بانکی بابت سهم هر تحویل گیرنده از هر پرداختی محاسبه می گردد و به صورت بدهکاری در حساب تحویل گیرنده در نظر گرفته می شود.
2-2-8. بابت هر مقدار کسر موجودی تحویل گیرنده در زمان پرداختهای هر بلوک سود بانکی تا زمانی که تحویل گیرنده توانسته است کسر موجودی را جبران کند نیز به صورت بدهکاری محاسبه می گردد.
9. در صورت خالی ماندن واحدی از بلوک 12، فرایند واگذاری واحدهای خالی مانده بعد از تاریخ 01-05-1401 و با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد پذیرفت.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir