با توجه به ثبت هزینه های مستقیم مربوط به واحدها و همچنین هزینه های عمومی از جمله محوطه سازی، درب ورودی و ... بدین ترتیب قیمت تمام شده واحدها بروز رسانی گردیده است. لذا تاکید می گردد با توجه به بکارگیری سیستم سود و زیان (تعدیل سود) در تعاونی مسکن، جهت جلوگیری از زیان حاصل از کسری موجودی، نسبت به واریز وجه و تکمیل موجودی خود اقدام فرمایید. 

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir