شماره حسابهای بانکی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطارشهری مشهد

 

 شماره حساب شماره شبا  نام بانک  شعبه
 700801068100 IR540610000000700801068100  بانک شهر  شعبه امام رضا
 5400562204 IR050180000000005400562204  بانک تجارت  شعبه مرکزی

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir