اسناد مربوط به اخذ مجوز مهر سبز بلوک 2 به همراه امضاء مجاز ناظرین را از لینک زیر مشاهده نمایید.

دانلود اسناد مهر سبز بلوک 2 و امضاء مجاز ناظرین