احتراما به استحضار اعضای محترم و نمایندگان محترم ایشان می رساند با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری مجمع در روز 1400/11/05، هماهنگی هایی قبل از برگزاری مجمع، با اتحادیه و همچنین اتاق تعاون و اداره تعاون انجام شد و با توجه به اینکه یکی از بندها و دستورات مجمع اخراج اعضایی هست که به تعهدات خود عمل نمی نمایند، لذا جهت انجام روند قانونی آن که به هیچ عنوان پس از مصوبه مجمع برای اعضای تعاونی مشکلی ایجاد نشده و تصمیمات مجمع مطابق با قوانین انجام شود، بخش نظارتی اداره تعاون و اتاق تعاون ایراداتی را اعلام و ابلاغ نمودند که بدین ترتیب می بایست برگزاری مجمع به روز دیگری موکول و مراحل چاپ آگهی روزنامه مجددا انجام گردد. بدین وسیله از کلیه اعضا و نمایندگان ایشان عذرخواهی می گردد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir