پیرو نامه 692/100/ ت مورخه 27/11/1398 ونامه شماره 842/100/ ت مورخه 01/10/1400 و مصوبات مجامع قبلی و همچنین در راستای اجرای مصوبات دویست و دومین جلسه هیات مدیره محترم با توجه به اینکه اعضایی که به تعهدات خود عمل ننموده اند بدین وسیله به ایشان اخطار دوم داده می‌شود نسبت به افزایش آورده خود تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. در صورت استنکاف از عمل به تعهدات مطابق با بند ۲ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات مورخه 05/07/1377 و17/02/1393 مجلس شورای اسلامی ((اخراج عضو)) با ایشان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود : عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی

لذا مقتضی است مطابق با مفاد فوق نسبت به واریزی موظفی حداقل موجودی برای ساخت ۳ میلیارد ریال در اسرع وقت اقدام نموده و در غیر اینصورت مطابق با قوانین نسبت به عملکرد ایشان اقدام خواهد شد.

مدیر عامل: احمد چراغی

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir