پیرو صورتجلسه شماره 202 مورخ 1400/08/29 مقرر گردید بابت اعضای محترمی که تاکنون نسبت به واریز وجه مورد نیاز برای ساخت واحدهای باقیمانده اقدام ننموده اند موارد زیر توسط مدیرعامل صورت پذیرد:

1- اعلام کتبی، پیامکی و درج در سایت و غیره به این دسته از اعضا برای تکمیل موجودی خود تا سقف سیصد میلیون تومان (300.000.000 تومان) تا تاریخ 1400/10/01 برسانند.

2- اخطار اخراج برای اعضایی که به تعهدات خود عمل ننمایند بعد از تاریخ فوق هر 15 روز یک بار تا سه مرحله از طریق پست دوقبضه و یا تحویل حضوری به ایشان ابلاغ گردد.

3- پس از اجرای مراحل فوق و طرح در جلسه مجمع عمومی و اخذ مجوز مجمع محترم نسبت به جایگزینی از لیست متقاضیان که در جلسات مختلف هیات مدیره در لیست قرار گرفته اند پس از اخذ تعهدات لازم مبنی بر واریزی وجوه بر اساس نیاز پروژه و طرح مجدد در هیات مدیره جایگزین اعضای حذف شده گردند.

4- مبالغ واریزی اعضای محترم که حذف شده اند پس از ارسال اظهارنامه قانونی برای ایشان مبنی بر آمادگی این تعاونی برای استرداد وجوه اقدام خواهد شد و متعاقبا برای قانون و مقررات شرکتهای تعاونی پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

 

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir