فرایند واگذاری واحدهای باقیمانده بلوک 11 از روز دوشنبه ساعت 8 آغاز می گردد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir