قابل توجه مالکین محترم واحدهای بلوک 11:

با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم جهت انتخاب دو واحد باقیمانده از بلوک 11 توسط دیگر اعضای محترم در جهت حمایت و اجرای عدالت، لذا به مالکین محترم بلوک 11 به مدت 48 ساعت زمان داده می شود از مورخه 25 آبان ماه تا ساعت 12 بیست و ششم آبان ماه در صورتی که درخواست جابجایی واحد خود با 2 واحد باقی مانده را دارند، نسبت به اعلام کتبی به مدیر عامل تعاونی مسکن اقدام نمایند. چرا که مقرر است از 27 آبان ماه دو واحد باقی مانده مجدد برای انتخاب توسط الباقی اعضا در سیستم انتخاب واحد اقدام شود. درخواستهای کتبی رسیده جهت جابجایی بعد از تاریخ بیست و ششم آبان ماه ساعت 24 به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با تشکر

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir