پیرو صورتجلسه شماره 177 هیات مدیره ، سقف واریزی اعضا جهت دریافت امتیاز روزانه مبلغ 4/999/050/000 ریال تعیین و از 99/09/01 اجرایی گردید.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir