آغاز فرایند واگذاری واحدهای بلوک 7

20-12-98:  شروع

27-12-98:  قطع دسترسی اعضایی که انتخاب نکرده اند

10-01-98:  اختصاص موقت واحدها به شرط دارا بودن 90 درصد بهای واحد

20-01-98:  اختصاص قطعی واحدها

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir