شماره حسابهای بانکی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطارشهری مشهد

 

 شماره حساب شماره شبا  نام بانک  شعبه
 700801068100 IR540610000000700801068100  بانک شهر  شعبه امام رضا
 5400562204 IR050180000000005400562204  بانک تجارت  شعبه مرکزی