فرایند واگذاری واحدهای بلوک 12 آغاز گردیده است.

جهت انتخاب واحد کلیک نمایید.